Hotărârea nr. 185/1996

ASOCIEREA IN PRINCIPIU INTRE C.L. BRASOV SI FIRMA SHELL ROMANIA SRL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  185

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul Serviciului Patrimoniu nr. 24.133/1996, privitor la asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Shell România S.R.L.;

În temeiul art. 20, litera "v" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează în principiu asocierea Consiliului Local al Municipiului Braşov cu Firma SHELL ROMÂNIA S.R.L., în vederea realizării a trei staţii de distribuire carburanţi.

ART. 2. Proiectul de contract de asociere reanalizat va fi supus aprobării Consiliului Local.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ