Hotărârea nr. 184/1996

APROBAREA IN PRINCIPIU A ASOCIERII INTRE C.L. AL MUN.BRASOV SI ASOCIATIA MICILOR INVESTITORI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 184

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 27.917/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune asocierea dintre A.S.M. Invest şi Consiliul Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 20, litera "v" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă de principiu asocierea între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Asociaţia Micilor Investitori Braşov, în vederea edificării unui număr de 5 (cinci) centre comerciale pe raza municipiului Braşov.

ART. 2. Detaliile economice şi tehnice se vor stabili de către direcţiile de specialitate ale Consiliului Local împreună cu comisia de specialitate a Consiliului Local şi vor fi înaintate spre aprobare plenului Consiliului Local.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ