Hotărârea nr. 183/1996

RESPINGEREA SCOATERII LA LICITATIE A TERENULUI INSCRIS IN CF 1 BV SUN NR.TOP 5966/2/1/1/1

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 183

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul Serviciului Patrimoniu nr. 26.927/1996, prin care se solicită aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Braşov,

În temeiul art. 20, litera "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se respinge scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii terenului înscris în C.F. 1 Braşov, sub nr.top. 5966/2/1/1/1, în suprafaţă totală de 336,87 m.p.

ART. 2. Terenul menţionat la art. 1 va fi dezafectat de construcţiile existente şi va fi amenajat ca zonă verde şi loc de joacă pentru copii.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ