Hotărârea nr. 182/1996

SCOATEREA LA LICITATIE A TERENULUI INSCRIS IN CF 15714 NR.TOP 6743/1/2, 6743/2, 6744

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 182

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 17.482/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov;

În temeiul art. 20, litera "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie a terenului înscris în C.F. Braşov nr. 15714, sub nr.top. 6743/1/2; 6743/2; 6744, în suprafaţă totală de 4245,76 m.p., care se identifică conform schiţei anexate, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Pentru suprafaţa de 884 m.p. se aprobă construirea de către Consiliul Local al Municipiului Braşov a unui sediu administrativ.

ART. 3. Terenul menţionat la art. 1 are ca destinaţie: construire sedii administrative.

ART. 4. Direcţia Economică va întocmi documentaţia necesară organizării licitaţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 5. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ