Hotărârea nr. 181/1996

SCOATEREA LA LICITATIE A TERENULUI INSCRIS IN CF BRASOV 31391 NR. TOP 9090/6, 9090/7

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 181

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 16.978/1996 al Serviciului Patrimoniu, privind scoaterea la licitaţie a terenului aferent blocului C2 din Centrul Civic;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 (republicată);

În temeiul art. 20, litera "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării terenului înscris în C.F. Braşov nr. 31391, sub nr.top. 9090/6 şi 9090/7.

ART. 2. Suprafaţa terenului este de 50,75 m.p., respectiv 42,26 m.p. şi are destinaţia edificare anexe sediu bancă.

ART. 3. Durata concesiunii: 99 de ani.

ART. 4. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică nr. 240/1996, întocmit de Corpul Experţilor Tehnici şi Contabili -Filiala Braşov.

ART. 5. Preţul de pornire al licitaţiei este de 20 $/m.p./an, plătibili la cursul zile al B.N.R.

ART. 6. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ