Hotărârea nr. 180/1996

CONCESIONARE TEREN CATRE PAROHIA ORTODOXA ROMANA 4 SPITALE TRACTORUL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 180

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul Serviciului Patrimoniu nr. 26.891/1996, privind concesionarea unui teren pentru edificarea unui lăcaş de cult;

În temeiul art. 20, litera "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se concesionează direct, fără licitaţie publică, terenul înscris în C.F. Braşov nr. 27541, sub nr.top. 9354-9356/308; 9354-9356/329; 9354-9356/330, în suprafaţă de 800 m.p., către Parohia Ortodoxă Română Braşov, care se identifică conform schiţei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Destinaţia terenului: edificare lăcaş cult (biserică).

ART. 3. Durata concesiunii: 99 de ani.

ART. 4. Preţul terenului este o redevenţă anuală de 100 lei/m.p.

ART. 5. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ