Hotărârea nr. 18/1996

FINANTAREA DE LA BUGET A LUCRARILOR DE INVESTITII IN CONTINUARE, INCEPUTE IN ANUL 1995

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 18

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.750/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea listei privind lucrările de investiţii ce urmează a fi cuprinse în planul de investiţii pe anul 1996;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă finanţarea lucrărilor de investiţii rămase în execuţie în continuare din anul 1995, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu următoarele modificări: se completează lista cu obiectivul "Amenajări exterioare bl. 1-7 şi 1K din Centrul Civic" şi se scot din listă poziţiile de dotări şi achiziţii nefiind lucrări în continuare.

ART. 2. Valorile lucrărilor cuprinse în anexa 1 sunt în preţuri 1 decembrie 1995 şi acestea se vor reactualiza pe parcursul executării lucrărilor.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER

 

LISTA DE INVESTIŢII 

pentru lucrări în continuare pe anul 1996