Hotărârea nr. 179/1996

ASOICIEREA DINTRE MUN.BRASOV SI FIRMA SC MC DONALD'S SRL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 179

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul de specialitate al Serviciului Patrimoniu nr. 25.560/1996, prin care se propune asocierea Consiliului Local al Municipiului Braşov cu Mc DONALD'S ROMANIA;

În temeiul art. 20, litera "v" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează în principiu asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Firma Mc DONALD'S ROMANIA S.R.L.

ART. 2. Scopul asocierii este de a construi şi exploata un lanţ de restaurante Mc DONALD'S tip Drive Thru.

ART. 3. Durata asocierii este de 25 de ani, cu posibilităţi de prelungire prin hotărâre de consiliu local.

ART. 4. Direcţiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local şi comisiile de specialitate ale Consiliului Local vor stabili detaliile tehnice şi economice pentru fiecare caz în parte, pe care le vor înainta spre aprobare plenului Consiliului Local.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ