Hotărârea nr. 178/1996

ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL BRASOV SI SC MUNICIPALIA SRL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 178

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 25.948/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Braşov şi S.C. MUNICIPALIA S.R.L.;

În temeiul art. 20, litera "v" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Braşov şi S.C. MUNICIPALIA S.R.L., în vederea administrării parcărilor publice din municipiul Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor prezenta spre analiză şi avizare contractul de asociere în şedinţa Consiliului Local din luna septembrie 1996.

ART. 3. Asocierea intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Local a contractului de asociere.

ART. 4. Durata asocierii este de 10 (zece) ani cu posibilităţi de prelungire prin hotărâre de consiliu local.

ART. 5. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ