Hotărârea nr. 177/1996

EXECUTAREA UNEI CENTRALE TERMICE PROPRI PENTRU ASIGURAREA INCALZIRII ETAJELOR I-IV BL.C7 CENTRUL CIVIC

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 177

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 28.254/1996 al Serviciului Tehnic-Investiţii, prin care se propune realizarea unei centrale care să asigure încălzirea spaţiilor aparţinând Primăriei în blocul C7 din Centrul Civic;

În temeiul art. 20, literele "e", "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă executarea unei centrale termice proprii pentru asigurarea încălzirii spaţiilor aparţinând Primăriei în blocul C7 din Centrul Civic.

ART. 2. Cheltuielile aferente acestei lucrări vor fi suportate din bugetul local, capitolul 63 "Investiţii".

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ