Hotărârea nr. 176/1996

CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRILOR DE STRAZI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 176

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 26.413/1996 al Serviciului Secretariat, prin care se propune constituirea comisiei pentru atribuirea sau schimbarea denumirilor străzilor în municipiul Braşov;

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se constituie comisia municipală pentru analizarea propunerilor privind atribuirea sau schimbarea denumirii unor străzi, care va avea următoarea componenţă:

 1. Vasile Oltean - director al Muzeului Primei Şcoli Româneşti;
 2. Szente Ladislau - consilier municipal;
 3. Ion Popescu Topolog - consilier municipal;
 4. Simon Dieter - Forumul German;
 5. Steciuc Mihaela - consilier municipal;
 6. Bugiu Marina - consilier municipal;
 7. Işa Lucian - director Direcţia Tehnică;
 8. Haşdeu  Titus - director Muzeul de Artă;
 9. Nussbacker Gerhard - Arhivele Statului;
 10. Suciu Aurel - Arhivele Statului;
 11. Bădrăgan Stelian - Inspectoratul pentru Cultură.

ART. 2. După analiza propunerilor primite, comisia va prezenta concluziile sale Consiliului Local, spre avizare şi înaintare la Consiliul Judeţean.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ