Hotărârea nr. 174/1996

CONCESIONAREA UNUI TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SPITAL DE NEUROPSIHIATRIE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 174

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 27.568/9.08.1996 al Direcţiei Tehnice şi referatul nr. 24.399 din 23 iulie 1996 al Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune concesionarea unui teren Direcţiei Sanitare Judeţene Braşov, în vederea construirii unui spital de psihiatrie;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, art. 12, alin. "a" şi "b";

În temeiul art. 20, litera "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, către Direcţia Sanitară Judeţeană Braşov, în vederea edificării unui spital de psihiatrie, a terenului în suprafaţă de 10.000,00 m.p., situat în Braşov, str. Stejarului.

ART. 2. Terenul menţionat la art. 1 se identifică conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Direcţia Economică - Serviciul Patrimoniu va întocmi documentaţia tehnică privind dezmembrarea terenului precum şi cea referitoare la preţul terenului, documentaţie care va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local.

ART. 4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ