Hotărârea nr. 173/1996

ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR AL MUN.BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 173

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând adresele nr. 27.324, 28.211, 28.923 şi 28.924/1996, prin care se propune organizarea examenului pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Braşov, ca urmare a devenirii lui vacant, începând cu data de 20.VII.1995, precum şi desemnarea reprezentantului Consiliului Local în comisia de examinare;

În temeiul  art. 28 şi 52 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă organizarea examenului în vederea ocupării postului de secretar al municipiului Braşov, declarat vacant.

ART. 2. Se desemnează domnul consilier Silviu Jecu, reprezentant al Consiliului Local, în comisia de examinare.

ART. 2. Direcţia Administraţie Publică Locală  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ