Hotărârea nr. 17/1996

ALOCAREA DE LA BUGET A SUMEI DE 150.000 LEI IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE CORPURI DE ILUMINAT

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 17

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 994/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune achiziţionarea de la firma ICCO LTD - Braşov, care a câştigat licitaţia organizată în acest scop, a 372 corpuri de iluminat, necesare montării şi punerii în funcţiune a echipamentelor "Philips" pe care le deţine Primăria Braşov;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 mii lei în vederea achiziţionării a 3872 corpuri de iluminat.

ART. 2. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER