Hotărârea nr. 169/1996

MODIFICAREA CAPITOLULUI DOTARI AUTORITATI PUBLICE ANEXELE 1, 2

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 169

din data de 31 iulie1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 24.573/16 iulie 1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea modificării anexei 2 - Capitolul dotări, la listele de investiţii aprobate;

Având în vedere Legea nr. 29 din 6 mai 1996 privind bugetul de stat pe anul 1996 art. 28, alin. 1 şi alin. 2;

În temeiul art. 21, literele "c", "e"  şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificările valorice la capitolul dotări "Autorităţi publice", anexele 1 şi 2 din listele de investiţii aprobate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN

 

                                                                                                                                                                             ANEXA NR. 1

                                                                                                                                                                      la H.C.L. nr. 169/1996

NECESARUL ECHIPAMENTE BIROTICÃ LUCRÃRI INFORMATICE PE 1996

                                                                                                                                                                                  - mii lei -


Nr.crt.       Echipamente sau lucrări                                                                Nr.buc.           Preţ unitar               Preţ total

                                                                                                                                                            (mii lei)                    (mii lei)


1.         Achiziţie aparatură pentru modernizarea reţelei de calculatoare        -                    30.000                      30.000

2.        Modernizarea (upgrade) calculatoare PC 386 existente în

           tarea Primăriei                                                                                                9                     1.350                     12.150

3.        Calculatoare PC 486 sau 586                                                                     8                     4.750                      38.000

4.        Calculatoare Pentium                                                                                   6                     6.000                      36.000

5.        Calculator PC dedicat aplicaţii grafice                                                       1                   13.000                      13.000

6.        Imprimante A4                                                                                                5                      1.200                        6.000

7.        Imprimante A3                                                                                                3                      2.000                        6.000

8.        Aparat telefax                                                                                                  3                       2.000                       6.000

9.       Surse non-interuptibile                                                                                  4                       0.850                       3.400

10.     Program ArcView                                                                                            1                       9.000                       9.000

11.     Licenţe software conform Legii nr. 8/1996                                                -                      36.550                     36.550

12.     Prelucrare şi actualizare ridicări topografice în format digital                1                     25.000                     25.000

13.     Program prelucrare baza de date alfanumerică cadastrală       

           în format compatibil PC                                                                                 -                        2.000                       2.000

14.     Prelucrare bază de date recensământ pe adresa poştală                     -                        1.500                       1.500

15.     Mobilier birotică                                                                                              10                      1.540                     15.400


                                                                                                                                                           TOTAL:               240.000 mii lei

 

                                                                                                                                                                 ANEXA NR. 2

                                                                                                                                                            la H.C.L. nr. 169/1996

D O T Ã R I

                                                                                                                                                                           - mii lei -


Nr. crt.             Denumire                                                                                   Bucăţi                                     Valoare


1.                   Lucrări în continuare

                      - extindere reţea telefonică                                                              1                                           50.000

2.                   Lucrări noi:

                      - instalaţie alarmare casierie                                                          1                                             3.000

                      - aspiratoare praf                                                                               4                                             4.000

                      - frigidere                                                                                             4                                             3.500

                      - birouri                                                                                               40                                          30.000

                      - mese calculator                                                                             15                                           10.000

                      - maşini de scris                                                                              10                                             9.000

                      - boiler apă caldă                                                                                5                                            4.000

                      - covor persan + carpete                                                                    5                                            8.000

                      - tablou "Cetatea Braşovului"                                                            1                                            6.000

                      - autoturism                                                                                          1                                          50.000

                      - telemobil                                                                                             4                                          14.000

                      - reportofon                                                                                           8                                             2.500


                                                        TOTAL:                                                                                                            194.000