Hotărârea nr. 168/1996

ACORDAREA UNOR GRATUITATI PE TRANSPORTUL IN COMUN PENTRU PENSIONARI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 168

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 24.421/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune acordarea unor gratuităţi pensionarilor pentru transportul urban de călători pe mijloacele de transport ale R.A.T. Braşov cu bilete a căror plată este redusă cu 50%;

În temeiul art. 20, litera "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu luna august 1996, pensionarii vor circula pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. Braşov cu bilete a căror plată este redusă cu 50% din valoarea nominală a biletului.

ART. 2. Decontarea sumelor reprezentând 50% din valoarea nominală a biletelor se va face din bugetul local, pe baza documentelor justificative prevăzute de lege.

ART. 3. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 23/24 februarie 1995.

ART. 4. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN