Hotărârea nr. 167/1996

OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC DE CHIOSCURILE PRES COM

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 167

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 25.427/24 iulie 1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se solicită aprobarea ocupării unor terenuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere Legea nr. 27/1994, coroborată cu Ordonanţa nr. 24/1995 şi H.C.L. nr. 69/1996, art. 5;

În temeiul art. 20, literele "e", "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Braşov, identificat conform listei anexă nr. 1 (parte integrantă a prezentei hotărâri) de către S.C. PRES COM S.R.L. Braşov.

ART. 2. Terenurile menţionate la art. 1 au ca destinaţie exclusivă amplasarea de chioşcuri de difuzare presă şi carte.

ART. 3. Pentru suprafaţa de teren ocupată (conform listei anexă nr. 1) se vor plăti taxe de 200 lei/m.p./zi conform Legii nr. 27/1994 coroborată cu Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 şi H.C.L. nr. 69/1996, art. 5.

ART. 4. Orice schimbare de destinaţie, conform art. 2, conduce la anularea autorizaţiilor de ocupare a domeniului public.

ART. 5. Chioşcurile se vor amplasa cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

ART. 6. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN

                                                                                                                                                                              ANEXÃ

                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr. 167/1996

LISTA TERENURILOR SOLICITATE A FI OCUPATE CU CHIOŞCURI DE DIFUZARE A PRESEI


Nr.crt.   Adresa spaţiului                              Supraf. m.p.             Proprietar teren                              Nr. şi data eliberării C.U.


 1.  Nicolae Iorga                                                   3,20                        Primăria Braşov                                   2118/1995
 2. Avram Iancu nr. 31                                           3,20                        Primăria Braşov                                   2215/1995
 3. Iuliu Maniu nr. 31                                              3,20                       Primăria Braşov                                   2116/1995
 4. Hărmanului nr. 66                                            3,20                       Primăria Braşov                                   2117/1995
 5. Lungă nr. 2                                                        3,20                       Primăria Braşov                                   2120/1995
 6. 15 Noiembrie nr. 50                                        3,20                       Primăria Braşov                                   2228/1995
 7. 15 Noiembrie nr. 43                                        3,20                        Primăria Braşov                                  2112/1995
 8. 13 Decembrie nr. 54                                       3,20                        Primăria Braşov                                  2229/1995
 9. Olteţ nr. 57                                                         3,20                       Primăria Braşov                                   2110/1995
 10. B-dul Victoriei (Rapid)                                     3,20                       Primăria Braşov                                   2232/1995
 11. B-dul Saturn nr. 1                                             3,20                       Primăria Braşov                                   2111/1995
 12. Calea Bucureşti nr. 87                                    3,20                       Primăria Braşov                                   2122/1995
 13. B-dul Saturn nr. 38                                           3,20                       Primăria Braşov                                   2121/1995
 14. B-dul Griviţei nr. 43                                           3,20                       Primăria Braşov                                   2114/1995
 15. B-dul Valea Cetăţii nr. 34                                3,20                       Primăria Braşov                                   2115/1995
 16. Str. Prunului (piaţa agro)                                 3,20                       Primăria Braşov                                   2116/1995
 17. Pasaj Tudor Vladimirescu                              3,20                       Primăria Braşov                                   2113/1995
 18. Carpaţilor nr. 87                                                3,20                       Primăria Braşov                                   2124/1995
 19. Piaţa Teatrului nr. 2                                          3,20                       Primăria Braşov                                   2231/1995
 20. Calea Bucureşti Spit. Judeţean                     3,20                       Primăria Braşov                                   2229/1995