Hotărârea nr. 166/1996

DECLARAREA ZILEI DE 4 AUGUST CA ZI A INIMII

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 166

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 25.013/1996 al Serviciului Protocol, prin care se propune declararea zilei de 4 august ca zi a inimii, precum şi a manifestărilor ce se vor organiza cu acest prilej;

În temeiul art. 20, literele "e", "o"  şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă declararea zile de 4 august ca Zi a Inimii.

ART. 2. Se aprobă plata de la bugetul local a sumei de 1 milion lei pentru organizarea manifestărilor legate de ziua inimii.

ART. 3. Direcţia Economică şi Serviciul Protocol vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN