Hotărârea nr. 165/1996

RESPINGEREA CONTESTATIEI S.C. MEDEX S.R.L.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 165

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând contestaţia formulată de S.C. CIBIN S.R.L. şi S.C. MEDEX S.R.L., cu privire la desemnarea domnilor Sorici Ion şi Bârsăşteanu Traian, ca membri ai Comisiei nr. 6 a Consiliului Local - comisia de gospodărie comunală şi locativă şi protecţia mediului înconjurător, considerând că sunt incompatibili în această comisie datorită funcţiilor pe care le deţin;

În temeiul art. 17, 28 şi 30 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se respinge contestaţia formulată de S.C. CIBIN S.R.L. şi S.C. MEDEX S.R.L. şi se menţine componenţa comisiei de gospodăriei comunală şi locativă a Consiliului Local, aprobată prin Hotărârea nr. 159/1996.

ART. 2. Direcţia Administraţie Publică Locală  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN