Hotărârea nr. 164/1996

INSUSIREA COMPLETARII RAPORTULUI DE EXPERTIZA 799/93

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 164

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 22.107/1996 al Serviciului Contencios, prin care se propune însuşirea completării expertizei tehnice nr. 799/1993, privind ieşirea din indiviziune între Statul Român şi cetăţeanul Aldea Aurel, cu privire la imobilul din str. Pajiştei nr. 13;

Având în vedere prevederile Codului Civil;

În temeiul art. 20, litera "g",  art. 28 şi 84, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte completarea raportului de expertiză tehnică nr. 799/1993, cu privire la terenul situat în Braşov, str. Pajiştei nr. 13, în suprafaţă de 163,91 m.p., înscris în C.F. Braşov, nr. 6212, sub nr.top. 4036 - 4037.

                                                                                                                                                                       6

ART. 2. Terenul menţionat la art. 1 va fi atribuit cetăţeanului Aldea Aurel, care va plăti Consiliului Local al Municipiului Braşov suma de 611.925 lei cu titlu de sultă.

ART. 3. Direcţia Administraţie Publică Locală  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN