Hotărârea nr. 162/1996

ACTUALIZAREA CHIRIILOR PENTRU TERENURILE AAPARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUN.BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 162

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 22.569/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune actualizarea chiriilor pentru terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov,

În vederea contractării efectelor inflaţiei asupra nivelului încasărilor la bugetul local, încasări provenite din chiriile asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov;

În temeiul art. 21, literele "e" şi "g" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Pentru anii 1995 şi 1996 preţul în lei înscris în contractele de închiriere ale terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov va fi exprimat şi în dolari U.S.A.

ART. 2. Paritatea leu/dolar U.S.A. înscrisă în contract va fi cea stabilită şi comunicată de Banca Naţională a României pentru data la care s-a stabilit preţul închirierii (data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 15/1995).

ART. 3. Preţul închirierii se va achita prin transformarea sumei exprimată din dolari S.U.A. în lei, în conformitate cu cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României pentru data în care se face plata.

ART. 4. Se vor încheia acte adiţionale la toate contractele de închiriere în conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi 3.

ART. 5. Actele adiţionale menţionate la punctul 4 se vor încheia în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 6. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN