Hotărârea nr. 161/1996

MAJORAREA TRANSFERURILOR PENTRU ANUL 1997 CU SUMA DE 145,279 MILIARDE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 161

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 24.714/17 iulie 1996 al Direcţiei Economice, prin care se supune spre analiză şi aprobare majorarea transferurilor pe anul 1997 faţă de anul 1996 cu suma de 145,279 miliarde lei atât pentru aparatul propriu cât şi serviciile şi unităţile subordonate Primăriei Municipiului Braşov;

Având în vedere art. 21, alin. 2 din Legea nr. 10/1991 a finanţelor publice, precizările Ministerului Finanţelor nr. 35.997/1996;

În temeiul art. 20, litera "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 şi republicată în anul 1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă majorarea transferurilor pentru anul 1997 cu suma de 145,279 miliarde lei faţă de anul 1996.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN