Hotărârea nr. 160/1996

APROBAREA REGULAMENTULUI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR DIN FONDUL DE STAT

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 160

din data de 31 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iunie 1996;

Analizând referatul nr. 25.482/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune actualizarea şi modificarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Local nr. 13/1992; 53/1992; 48/1993; 90/1993, referitoare la repartizarea locuinţelor noi şi care se disponibilizează;

Având în vedere prevederile Legilor nr. 5/1973, 42/1990 republicată, 51/1991; 53/1992; 44/1994 şi a Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat;

În temeiul art. 20, litera "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu data de 1 august 1996 locuinţele noi sau cele devenite disponibile, aflate în patrimoniul Municipiului Braşov şi adminisrarea R.A. RIAL Braşov, se vor repartiza de către comisia numită de Consiliul Local, în exclusivitate, următoarele categorii:

a) sinistraţi;

b) handicapaţi, veterani şi invalizi din revoluţie;

c) beneficiarii Legii nr. 42/1990 republicată şi ai Decretului-Lege nr. 118/1990 republicat;

d) pensionari cu situaţii deosebite (evacuaţi în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, neimputabile acestora);

e) familii de tineri până la vârsta de 30 de ani, aflate în situaţia de la punctul "d";

f) bugetari de la instituţii publice fără fond locativ propriu;

g) bugetari de la instituţii publice cu fond locativ propriu;

h) specialişti din alte localităţi încadraţi pe bază de concurs sau examen în sectoarele bugetare mai sus-menţionate;

i) familii numeroase de muncitori şi şomeri cu venituri sub media salariului minim pe economie;

j) instituţiile abilitate prin lege la realizarea siguranţei naţionale.

ART. 2. Se aprobă regulamentul privind repartizarea locuinţelor din fondul locativ aflat în patrimoniul municipiului Braşov şi administrarea R.A. RIAL Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Consiliul Local, prin serviciile de specialitate, va asigura cu prioritate identificarea, concesionarea directă către regiile autonome aflate sub autoritatea sa, a terenurilor necesare construirii de locuinţe.

ART. 4. Structurile asociative, reprezentante ale persoanelor prevăzute la art. 1, punctele "b", "c" şi unităţile bugetare mai sus-menţionate, vor înainta anual, până la 31 martie, listele cu priorităţi, serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Local.

ART. 5. La şedinţele comisiei pot asista reprezentanţii mass-media, câte un reprezentant al structurilor asociative prevăzute la art. 1 şi cei ai unităţilor bugetare care fac obiectul prezentei hotărâri.

Procesele-verbale ale comisiei vor sta la dispoziţia celor interesaţi la Serviciul Relaţii cu Publicul al Consiliului Local.

ART. 6. Extinderile solicitate potrivit prevederile Legii nr. 5/1973 vor fi analizate de la caz la caz şi se vor aproba numai prin hotărâre de consiliu local, în baza referatului întocmit de Serviciul Patrimoniu şi vizat de Serviciul Tutelă.

ART. 7. R.A. RIAL Braşov va pune la dispoziţia Consiliului Local Braşov situaţia tuturor locuinţelor ce se găsesc în administrarea sa, până la data de 30 septembrie 1996.

ART. 8. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârile nr. 13/1992, nr. 48/1993 şi nr. 90/1993.

ART. 9. Direcţia Economică  şi R.A. RIAL Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte  al şedinţei,

EMIL   MARIAN

 

R E G U L A M E N T

privind repartizarea locuinţelor aflate în patrimoniul municipiului Braşov şi administrarea R.A. RIAL Braşov

CAPITOLUL   I

COMPETENŢE

Sunt în competenţa de repartizare a Consiliului Local următoarele locuinţe:

1. Locuinţele care se vor construi din fondurile municipalităţii;

2. Locuinţele din fondul locativ aflate în patrimoniul municipiului Braşov şi administrarea R.A. RIAL Braşov, devenite disponibile prin:

a) decesul titularului contractului de închiriere;

b) plecări definitive din municipiu sau din ţară;

c) rezilierea sau anularea prin instanţă a contractelor;

d) intrarea în proprietatea municipiului prin succesiuni vacante, confiscări, donaţii şi alte căi prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

COMPONENŢA COMISIEI

Repartizarea locuinţelor prevăzute la Capitolul I se face de către o comisie, care va avea următoarea componenţă:

 1. Viceprimarul în subordinea căruia se află Direcţia Economică (preşedintele comisiei);
 2. Directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Consiliului Local (locţiitorul preşedintelui comisiei);
 3. Şeful Serviciului Contencios al Consiliului Local (secretarul comisiei);
 4. Directorul R.A. RIAL Braşov;
 5. Şeful Serviciului Patrimoniu al Consiliului Local;
 6. Preşedintele Comisiei nr. 1 a Consiliului Local;
 7. Secretarul Comisiei nr. 1 a Consiliului Local;
 8. Preşedintele Comisiei nr. 2 a Consiliului Local;
 9. Preşedintele Comisiei nr. 3 a Consiliului Local;
 10. Preşedintele Comisiei nr. 4 a Consiliului Local;
 11. Preşedintele Comisiei nr. 5 a Consiliului Local;
 12. Preşedintele Comisiei nr. 6 a Consiliului Local;
 13. Preşedintele Comisiei nr. 7 a Consiliului Local.

Spaţiile prevăzute la art. 1, litera "j" din hotărâre vor fi repartizate prin dispoziţia primarului, iar evidenţa acestora se va ţine separat.

Comisia astfel alcătuită va organiza audienţe pe probleme de spaţiu, după un program propriu.

CAPITOLUL III

MODUL DE LUCRU AL COMISIEI

 1. Comisia constituită potrivit Capitolului II se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor.

2. Convocarea comisiei se face prin grija secretarului comisiei.

3. La dispoziţia membrilor comisiei vor fi puse cu 10 zile înainte de şedinţă, lista cu spaţiile disponibile şi listele cu priorităţi înaintate potrivit art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 160 (prin grijia Direcţiei Administraţie Publică Locală).

4. Locuinţele disponibile se vor repartiza de către comisie, după cum urmează:

a) Sinistraţii vor avea prioritate absolută.

b) Bugetarii de la instituţiile publice fără fond locativ propriu 65% din locuinţele disponibile.

c) Locuinţele eliberate prin decesul unui fost deţinut politic se vor repartiza tot deţinuţilor politici cu probleme de spaţiu.

d) Locuinţele trecute în proprietatea statului fără titlu se vor repartiza cu prioritate foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora dacă se încadrează în prevederile prezentei hotărâri.

Atribuirea de locuinţe salariaţilor primăriei cu probleme locative se va face de către Consiliul Local.

În cadrul categoriilor de mai sus vor avea prioritate familiile cu condiţii grele de locuit. Comisia va stabili criteriile de departajare ale solicitanţilor de locuinţe.

5. Situaţia locuinţelor devenite libere prin decesul titularului de contract se depune de Serviciul Stare Civilă în fiecare vineri la secretarul Consiliului Local, care va dispune verificarea în teren şi va înainta situaţia la zi către comisie.

6. În baza avizului comisiei, Serviciul Patrimoniu împreună cu Serviciul Tutelă din cadrul Consiliului Local şi reprezentantul Biroului spaţiu locativ din cadrul R.A. RIAL Braşov, prin verificări pe teren, vor întocmi pentru fiecare caz în parte câte un proces-verbal de constatare.

7. Procesele-verbale întocmite potrivit Capitolului III, pct. 6, vor fi înaintate comisiei, pentru decizia finală.

8. Dezbaterile din şedinţele comisiei de locuinţe se consemnează într-un proces-verbal semnat de către toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă.

9. Comisia de locuinţe adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, hotărârea nu se adoptă şi se reiau dezbaterile în şedinţa următoare. Dacă paritatea se menţine şi cu acest prilej, votul preşedintelui se socoteşte dublu.

Comisia votează valabil în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Votul în comisie este deschis.

10. Membrii comisiei răspund solidar pentru activitatea comisiei din care fac parte şi pentru hotărârile acesteia, pe care le-au votat.

11. Hotărârile comisiei se înaintează secretarului Consiliului Local în vederea emiterii repartiţiei.