Hotărârea nr. 16/1996

APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ANGAJARE DIRIGINTE SANTIER 0- DUBLARE PASAJ RUTIER DARSTE, MODERNIZARE STR.N.BALCESCU

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 16

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 2.021/1996 al Serviciului Tehnic-Investiţii, prin care se propune aprobarea caietului de sarcini aferent licitaţiei de adjudecare a dirigenţiei de şantier a obiectivelor "Modernizare str. N. Bălcescu", "Dublare Pasaj Dârste" şi "Alimentare cu gaze naturale a cartierului Stupini - Braşov";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 229/1995;

În temeiul art. 21, literele "l", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă caietul de sarcini pentru licitarea angajării unor agenţi economici de consultanţă specializată în dirigenţie de şantier pentru obiectivele: Dublare pasaj rutier  Dârste, Modernizarea str. Nicolae Bălcescu şi Conductă medie presiune gaz metan Stupini, cu următoarea completare: Se vor preciza în caietul de sarcini, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, condiţiile de reziliere a contractelor încheiate cu agenţii economici menţionaţi.

ART. 2. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER

                                                                                                                                                                         ANEXÃ

                                                                                                                                                            la H.C.L. nr. 16/1996

CAIET DE SARCINI

aferent licitaţiei "Dirigenţie de şantier pentru obiectivele de investiţii: Modernizare str. N. Bălcescu,

Dublare Pasaj Dârste, Alimentarea cu gaze naturale a cartierului Stupini - Braşov"

A. OBLIGAŢIILE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER

 1. Să urmărească pe şantier, prin personal calificat lucrările de construcţii şi instalaţii executate atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, întocmind documentele necesare.
 2. Urmăreşte în permanenţă încadrarea plăţilor efectuate în valoare rezultată din licitaţie şi efectuează lunar, trimestrial şi anual reglementările de plăţi între avansurile acordate şi lucrările executate.
 3. Verifică şi semnează situaţiile de lucrări şi facturile recepţionate lunar, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, corectitudinea calculaţiilor şi preţurilor practicate, asumându-şi pentru acestea întreaga răspundere.
 4. Să nu accepte la plată lucrările ce nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
 5. Să coordoneze pe şantier execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii în corelare cu termenele de recepţie parţială şi finală conform documentaţiei.
 6. Întocmeşte periodic formele necesare alimentării cu fonduri a contului de execuţie.
 7. Întocmeşte periodic rapoarte şi situaţii statistice privind stadiul execuţiei investiţiei.
 8. Păstrează toate documentele privind realizarea investiţiei şi la solicitarea beneficiarului sau a organelor de control le pune la dispoziţia acestora şi prezintă toate explicaţiile ce sunt necesare.
 9. Să alcătuiască şi să convoace comisiile de recepţie parţială şi finală a lucrărilor, conform prevederilor legale.
 10. Să întocmească documentele necesare receţiilor parţiale şi recepţiei finale la terminarea lucrărilor, conform prevederilor legale.
 11. Să întocmească cartea construcţiei la terminarea lucrărilor.
 12. Să reprezinte şi să apere interesele beneficiarului în raporturile cu constructorul şi alte terţe persoane fizice şi juridice implicate direct sau indirect în derularea investiţiei.
 13. Să execute sau să comande controlul calitativ al materialelor folosite pe şantier.
 14. Să reprezinte beneficiarul pe parcursul derulării investiţiei în conducerea şi organizarea lucrărilor, precum şi în alte servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică.
 15. Să convoace toate părţile interesate (beneficiar, proiectant, constructor etc.) pentru rezolvarea unor probleme deosebite apărute pe şantier sau în relaţiile cu antreprenorii, proiectanţii, furnizorii de utilaje, dotări etc.
 16. Să obţină în numele beneficiarului toate avizele şi acordurile aferente execuţiei şi finanţării investiţiei şi să le reactualizeze atunci când este cazul.
 17. Să execute decontarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, inclusiv a comisioanelor aferente.
 18. Să încheie acte adiţionale cu constructorii şi proiectanţii şi să le prezinte spre aprobare Consiliului Local Braşov.
 19. Să urmărească respectarea tuturor prevederilor legale, actelor şi normativelor în vigoare la semnarea unor contracte sau acte adiţionale, cu prevederea de termene de execuţie, garanţii de bună execuţie, penalizări pentru nerespectarea termenelor contractuale etc.
 20. Comandarea unor lucrări suplimentare sau majorarea cantităţilor de lucrări prevăzute în contractul iniţial cu constructorul nu se vor putea face decât cu acordul beneficiarului.
 21. Pentru eventualele lucrări de proiectare sau execuţie ce vor trebui comandate să organizeze licitaţiile necesare în conformitate cu prevederile legale, sau să facă formalităţile necesare încredinţării directe a acestora.
 22. Contractarea lucrărilor de proiectare sau de execuţie ce se face cu încredinţare directă se va face prin negocieri organizate de diriginte prin convocarea unei comisii de negociere formate din delegaţii dirigintelui de şantier şi ai beneficiarului.
 23. Să încheie contracte cu furnizorii de utilaje funcţionale, corelate cu termenele de dare în folosinţă a obiectivelor.
 24. Să facă recepţia utilajelor şi să urmărească transportul, depozitarea şi montarea corespunzătoare a acestora şi să încheie toate actele necesare, inclusiv obţinerea de autorizaţii I.S.C.I.R., dacă este cazul.
 25. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a cerinţelor din prezentul caiet de sarcini, vor atrage după sine penalizări ce vor fi suportate de dirigintele de şantier. Repetarea unor situaţii de genul celor menţionate mai sus vor duce automat la anularea contractului şi plata de daune interese, conform clauzelor contractuale pe baza unor modificări scrise din partea beneficiarului.
 26. Dirigintele de şantier poate delega parte din obligaţiile sale unei terţe persoane juridice, numai cu acordul beneficiarului.
 27. Actele încheiate de dirigintele de şantier cu depăşirea atribuţiilor sale, nu obligă beneficiarul la ratificarea acestora.
 28. Să asigure şi să urmărească deschiderea finanţării pentru fiecare investiţie în parte.
 29. În perioada dintre terminarea lucrărilor şi recepţia finală va urmări starea investiţiei şi va face ceea ce este necesar în vederea remedierii eventualelor lucrări ce s-au dovedit că nu sunt bine executate. Garanţia de bună execuţie reţinută de la constructor nu va fi restituită acestuia decât după recepţia finală.
 30. Provocarea de avarii şi daune la construcţii şi instalaţii sau nerespectarea normelor privind protejarea acestora din cauza neurmăririi şi necorelării de către diriginte a executării lucrărilor, vor fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.
 31. Executarea remedierilor ce s-au constatat că sunt necesare la recepţiile preliminare cad în sarcina dirigintelui de şantier.
 32. Contractul de asigurare a dirigenţiei de şantier se consideră încheiat după semnarea procesului-verbal de recepţie finală şi predarea cărţii construcţiei.
 33. Răspunde de decontarea situaţiilor de lucrări în termenele contractuale şi urmăreşte efectuarea efectivă a plăţilor până la intrarea sumelor în contul constructorului.
 34. Vor ţine evidenţa la zi a plăţilor efectuate şi a restului de lucrări fizice şi valorice rămase de executat.

B. COMISIONUL

 1. Comisionul pentru asigurarea dirigenţiei de şantier nu va putea depăşi un procent de 3% din valoarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, realizate pentru fiecare obiectiv de investiţii.
 2. Comisionul va fi cel rezultat în urma licitaţiei şi nu va putea fi modificat pe parcursul derulării investiţiei.
 3. Plata comisionului se va face lunar odată cu achitarea facturilor, însoţite de situaţiile de lucrări aferente.