Hotărârea nr. 159/1996

VALIDAREA ALEGERII D-NEI MIHAELA STECIUC CA SI CONSILIER LOCAL

H O T Ã R Â R E A    NR. 159

din data de 31 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iunie 1996;

Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la legalitatea alegerii consiliului Steciuc Mihaela şi propunerea de validare a mandatului acesteia;

În temeiul art. 17 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă raportul prezentat de Comisia de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierului Steciuc Mihaela şi în consecinţă, validarea mandatului acesteia.

ART. 2. Doamna consilier Steciuc Mihaela se desemnează ca membru al Comisiei nr. 4 - comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sportive şi de agrement şi asistenţă socială.

 

Preşedinte  al şedinţei,

EMIL   MARIAN