Hotărârea nr. 158/1996

VALIDAREA ALEGERII D-LUI BENEDEK EMERIC CA SI CONSILIER LOCAL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 158

din data de 31 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iunie 1996;

Având în vedere raportul comisie de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierului Emeric Benedek şi propunerea de validare a mandatului acestuia;

În temeiul art. 17şi  28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se aprobă raportul prezentat de comisia de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierului Benedek Emeric şi în consecinţă, validarea mandatului acestuia.

 

Preşedinte  al şedinţei,

EMIL   MARIAN