Hotărârea nr. 156/1996

STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 156

din data de 21 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 iunie 1996;

Având în vedere propunerile privind numărul şi componenţa comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul art. 36 şi  28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov, un număr de 7 comisii de specialitate, după cum urmează:

 1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi protecţie socială;
 2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ;
 4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sportive şi de agrement, asistenţă socială;
 5. Comisia pentru administraţie publică locală juridică, apărarea ordinii publice şi protecţie civilă, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor;
 6. Comisia pentru problemele de gospodărie comunală şi locativă şi protecţia mediului înconjurător;
 7. Comisia pentru relaţii externe, organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite.

ART. 2. Se aprobă componenţa comisiilor pe domenii de specialitate, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Comisiile de specialitate îşi vor alege în prima lor şedinţă un preşedinţe şi un secretar.

 

Preşedintele de vârstă al şedinţei,

DAN    GOGONEA

Secretar,

VLADIMIR   PUIU

 

                                                                                                                                                                             ANEXÃ

                                                                                                                                                             la H.C.L. nr. 156/1996 

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov şi protecţie socială:

 1. Moruzi Adrian
 2. Sorici Ioan
 3. Niculescu Panait
 4. Scripcaru Gheorghe
 5. Rogoz Ştefan
 6. Preda Mihai
 7. Imbrea Mihai

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

 1. Niculescu Panait
 2. Căpitanu Octavian
 3. Grigoraşi Mihai
 4. Paler Gheorghe
 5. Szente Ladislau
 6. Gavrilă Aurel
 7. Gane Cornel

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ:

 1. Scripcaru Gheorghe
 2. Niţă Emil
 3. Szente Ladislau
 4. Bârsăşteanu Traian
 5. Preda Mihai
 6. Preda Emil
 7. Imbrea Mihai

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sportive şi de agrement şi asistenţă socială:

 1. Ion Popescu Topolog
 2. Bugiu Mariana
 3. Török Ernest
 4. Marian Emil
 5. Gulea Sorin
 6. Gogonea Dan
 7. Steciuc Mihaela

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice şi protecţiei civile, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

 1. Boşca Gheorghe
 2. Lugojanu Mihai
 3. Mina Ladislau
 4. Jecu Silviu
 5. Ivasiuc Constantin Mihai
 6. Dinu Gheorghe
 7. Gavrilă Aurel

6. Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă şi pentru protecţia mediului înconjurător:

 1. Sorici Ioan
 2. Ivasiuc Constantin Mihai
 3. Gane Cornel
 4. Paler Gheorghe
 5. Török Ernest
 6. Bârsăşteanu Traian
 7. Rogoz Ştefan

7. Comisia de relaţii externe, organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite:

 1. Moruzi Adrian
 2. Ion Popescu Topolg
 3. Bugiu Mariana
 4. Niţă Emil
 5. Lugojanu Mihai
 6. Mina Ladislau
 7. Gulea Sorin