Hotărârea nr. 154/1996

DESEMNAREA D-LUI DAN GOGONEA CA PRESEDINTE AL PRIMEI SEDINTE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 154

din data de 21 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 iunie 1996;

Având în vedere propunerile şi rezultatul votului privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului;

În temeiul art. 21, alin. 3 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Domnul consilier Gogonea Dan se alege preşedintele primei şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Preşedintele de vârstă al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ

Secretar,

VLADIMIR   PUIU