Hotărârea nr. 150/1996

FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A DEPLASARII CORULUI LUDISOR - TRANSILVANIA

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 150

din data de 7 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iunie 1996;

Analizând solicitarea corului de copii şi elevi "LUDIŞOR TRANSILVANIA", prin care se propune finanţarea de la bugetul local a deplasării şi participării corului la festivalurile corurilor de copii organizate în Germania, Franţa şi Spania, în perioada 18 iulie - 13 august 1996;

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local, Cap. CULTURÃ, a deplasării la festivalurile organizate în Franţa, Germania şi Spania, a corului de copii şi elevi "LUDIŞOR - TRANSILVANIA" în perioada 18 iulie - 13 august 1996, cheltuieli în valoare de 6 milioane lei.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU   JECU