Hotărârea nr. 146/1996

ACORDAREA FOLOSINTEI GRATUITE A TERENULUI DIN PIATA SFATULUI IN ZIUA DE 5 IUNIE 1996

 

H O T Ã R Â R E A  NR. 146

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând solicitarea Societăţii "CARPATINA DE TURISM" din România, prin care se propune acordarea folosinţei gratuite a suprafeţei de 20 m.p. din Piaţa Sfatului, în ziua de 5 iunie 1996, în vederea organizării manifestărilor ocazionate de ziua mondială a mediului;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 78 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă folosinţa gratuită a terenului în suprafaţă de 20 m.p., situat în Piaţa Sfatului, în ziua de 5 iunie 1996 în vederea organizării manifestărilor dedicate zilei mondiale a mediului.

ART. 2.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU