Hotărârea nr. 144/1996

ESALONAREA LA PLATA A SUMEI DE 1.609.440 LEI

 

H O T Ã R Â R E A  NR. 144

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 15.203/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a sumei de 1.609.440 lei datorată de S.C. ELIADOS COM S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 1.609.440 lei, reprezentând taxa de folosire a domeniului public datorată de S.C. ELIADOS COM S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Salcâmului nr. 12.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în 12 rate lunare începând cu data de 1iunie 1996.

ART. 3.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU