Hotărârea nr. 143/1996

APROBARE PUZ BD.EROILOR - ZONA TEATRULUI SICA ALEXANDRESCU

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 143

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 13.510/1996 al Serviciului de Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.Z. - B-dul Eroilor, zona Teatrului Dramatic;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă P.U.Z. - B-dul Eroilor - zona Teatrului "Sică Alexandrescu", ce face obiectul proiectului întocmit de S.C. V&K S.R.L. - Sfîntu Gheorghe, având ca beneficiari Baroul Avocaţilor Braşov şi Parohia Romano-Catolică.

ART. 2. Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU