Hotărârea nr. 142/1996

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR.799/1993

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 142

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul Serviciului Contencios, prin care se propune însuşirea expertizei tehnice nr. 799/1993 privind imobilul situat în municipiul Braşov, str. Pajiştei nr. 13;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29  şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte expertiza tehnică nr. 799/1993 privind ieşirea din indiviziune dintre Statul Român şi cetăţeanul Aldea Aurel, cu privire la imobilul situat în Braşov, str. Pajiştei nr. 13.

ART. 2. Serviciul Contencios va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU