Hotărârea nr. 141/1996

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR.841/95

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 141

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul Serviciului Contencios, prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a expertizei tehnice nr. 841/1995 privind ieşirea din indiviziune dintre Statul Român şi cetăţeanul Theil Vasile, cu privire la imobilul situat în municipiul Braşov, str. Zlatna nr. 8;

În temeiul art. 21, litera "g",art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte expertiza tehnică nr. 841/1995 privind ieşirea din indiviziune dintre Statul Român şi cetăţenii Theil Vasile şi Andreea, întocmită de Biroul de expertize judiciare tehnice şi contabile Braşov.

ART. 2. Serviciul Contencios va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU