Hotărârea nr. 140/1996

APROBAREA CHELTUIELILOR DE MONTARE SI DESPODOBIRE A POMILOR DE CRACIUN

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 140

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 32.605/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea sumei de 54.122 mii lei, ce reprezintă cheltuielile ocazionate de demontarea şi despodobirea pomilor de Crăciun pe raza municipiului Braşov;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă situaţia lucrărilor de demontare şi despodobire a pomilor de Crăciun de pe raza municipiului Braşov, a căror valoare este de 54.122 mii lei.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU