Hotărârea nr. 139/1996

APROBARE PUD VILA POIANA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 139

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr.  14.669/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobare P.U.D. VILA POIANA BRAŞOV (lângă hotel Piatra Mare);

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă P.U.D. VILÃ POIANA BRAŞOV (lângă hotel "Piatra Mare"), ce face obiectul proiectului nr. 5/1996 întocmit de S.C. DASARO S.R.L. Braşov, având ca beneficiar pe Cornelia Vuşmuc.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU