Hotărârea nr. 138/1996

APROBARE PUS ZONA SURA DACILOR

H O T Ã R Â R E A    NR. 138

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 15.909/1996 al Serviciului Urbanism şi Amanajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.D. ZONA ŞURA DACILOR;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul nr. 9/1996 - P.U.D., ZONA ŞURA DACILOR, elaborat de S.C. DASARO S.R.L.

ART. 2. Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU