Hotărârea nr. 137/1996

APROBARE PUD - SECTIE IMBUTELIERE ALCOOLICE STR.GARII - STRUPINI

H O T Ã R Â R E A    NR. 137

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 16.157/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.D. - Secţie de îmbuteliere băuturi alcoolice, str. Gării - Stupini, Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă P.U.D. - Secţie de îmbuteliere băuturi alcoolice str. Gării, Stupini Braşov, ce face obiectul proiectului nr. 6/1996 elaborat de S.C. M.G.H.S.N.C., având ca beneficiar pe S.C. "FLORIDAM" S.R.L.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU