Hotărârea nr. 135/1996

APROBAREA REGLEMENTARILOR PRIVIND TERENURILE DINTRE BLOCURI.

H O T Ã R Â R E A    NR. 135

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 16.402/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propun reglementări cu privire la P.U.G. - proiect nr. 30.159/1995;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5081991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă construirea pe terenurile libere dintre blocuri, numai pe baza Proiectelor Urbanistice de Zonă, indiferent de proprietatea terenurilor.

ART. 2. În cazul când, din considerente funcţionale şi urbanistice, nu se pot elibera autorizaţii de construcţii pe terenurile menţionate la art. 1, se vor înainta Consiliului Local spre însuşire expertize tehnice în vederea efectuării schimbului de terenuri.

ART. 3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU