Hotărârea nr. 131/1996

AMPLASAREA UNOR CHIOSCURI DE DIFIUZARE A PRESEI DE CATRE ASOCIATIA BRASOV - DECEMBRIE 1989

H O T Ã R Â R E A    NR. 131

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 14.807/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea ocupării unor terenuri aparţinând domeniului public ca urmare a amplasării unor chioşcuri de difuzare a presei de către Asociaţia Braşov Decembrie 1989, reprezentată de S.C. REVOLUT S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995;

Având în vedere H.C.L. nr. 15/1995, art. 2 şi art. 6 şi H.C.L. nr. 69/1996, art. 5;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Braşov, identificat conform listei anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Asociaţia Braşov - Decembrie 1989, reprezentată prin S.C. REVOLUT S.R.L. Braşov

ART. 2. Terenurile menţionate la art. 1 au ca destinaţie exclusivă amplasarea de chioşcuri de difuzare a presei şi carte.

ART. 3. Pentru suprafaţa de teren ocupată se vor plăti taxe de 200 lei/.p./zi, conform legislaţiei în vigoare şi art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 69/1996.

ART. 4 Schimbarea destinaţiei precizată de art. 2 conduce la anularea autorizaţiilor de ocupare a domeniului public.

ART. 5. Chioşcurile se vor amplasa cu respectarea Legii nr. 50/1991.

ART. 6. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU

                                                                                                                                                                               ANEXÃ

                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr. 131/1996

LISTA TERENURILOR SOLICITATE A FI OCUPATE CU CHIOŞCURI DE DIFUZARE A PRESEI

 

 • Certificat de urbanism nr. 89/1996 - str. 13 Decembrie 129
 • Certificat de urbanism nr. 94/1996 - str. 13 Decembrie
 • Certificat de urbanism nr. 96/1996 - str. Zizinului 
 • Certificat de urbanism nr. 98/1996 - str. Carpenului
 • Certificat de urbanism nr. 278/1996 - Calea Bucureşti
 • Certificat de urbanism nr. 279/1996 - str. Zizinului
 • Certificat de urbanism nr. 280/1996 - str. Avram Iancu
 • Certificat de urbanism nr. 281/1996 - str. Iuliu Maniu
 • Certificat de urbanism nr. 282/1996 - B-dul Saturn
 • Certificat de urbanism nr. 283/1996 - str. Carpaţilor
 • Certificat de urbanism nr. 284/1996 - str. 13 Decembrie
 • Certificat de urbanism nr. 285/1996 - Calea Bucureşti
 • Certificat de urbanism nr. 286/1996 - Str. Iuliu Maniu
 • Certificat de urbanism nr. 935/1996 - str. Hărmanului 
 • Certificat de urbanism nr. 940/1996 - str. Nicolae Iorga
 • Certificat de urbanism nr. 942/1996 - str. Olteţ
 • Certificat de urbanism nr. 943/1996 - B-dul Valea Cetăţii
 • Certificat de urbanism nr. 944/1996 - Calea Bucureşti
 • Certificat de urbanism nr. 945/1996 - str. Traian
 • Certificat de urbanism nr. 946/1996 - str. Hărmanului
 • Certificat de urbanism nr. 949/1996 - str. Hărmanului
 • Certificat de urbanism nr. 90/1996 - str. Mihai Viteazul
 • Certificat de urbanism nr. 97/1996 - str. Prunului
 • Certificat de urbanism nr. 99/1996 - str. Zizinului
 • Certificat de urbanism nr. 268/1996 - Calea Bucureşti nr. 21
 • Certificat de urbanism nr. 269/1996 - B-dul 15 Noiembrie
 • Certificat de urbanism nr. 270/1996 - B-dul Victoriei
 • Certificat de urbanism nr. 271/1996 - Piaţa Unirii
 • Certificat de urbanism nr. 272/1996 - str. Lungă
 • Certificat de urbanism nr. 273/1996 - str. 13 Decembrie
 • Certificat de urbanism nr. 274/1996 - B-dul Griviţei
 • Certificat de urbanism nr. 275/1996 - B-dul Alexandru Vlahuţă
 • Certificat de urbanism nr. 276/1996 - str. Olteţ
 • Certificat de urbanism nr. 277/1996 - B-dul 15 Noiembrie
 • Certificat de urbanism nr. 936/1996 - Şoseaua Cristianului
 • Certificat de urbanism nr. 938/1996 - str. 1 Decembrie 1918
 • Certificat de urbanism nr. 939/1996 - str. Zorilor
 • Certificat de urbanism nr. 947/1996 - B-dul Eroilor
 • Certificat de urbanism nr. 948/1996 - str. Carpaţilor.

Toate spaţiile solicitate sunt în suprafaţă de 3,3 m.p./amplasament. Suprafaţa totală = 3,3 x 39 ? 128,7 m.p.