Hotărârea nr. 130/1996

APROBAREA INFIINTARII BIROULUI ANCHETE SOCIALE SI BIROUL ADMNINISTRARE STRAZI

H O T Ã R Â R E A    NR. 130

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatele nr. 16.643/1996 al Serviciului Ajutor Social şi nr. 8.207/1996 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune aprobarea majorării numărului de personal al Primăriei cu un număr de 14 angajaţi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social şi ale Hotărârii Guvernului nr. 125/1996, precum şi ale Legii nr. 10/1995, privind obligaţiile consiliilor locale în ce priveşte starea de viabilitate a reţelei de străzi din municipiu;

În temeiul art. 21, litera "d" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă majorarea numărului de personal al Primăriei cu 14 angajaţi, care vor alcătui Biroul anchete sociale şi respectiv Biroul de administrare a străzilor.

ART. 2. Biroul anchete sociale va funcţiona în cadrul Serviciului Ajutor Social, având următoarea componenţă:

  • 1 şef birou - studii superioare;
  • 5 inspectori - studii medii.

ART. 3. Biroul de administrare a străzilor va funcţiona în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală, având următoarea componenţă:

  • 1 şef birou - studii superioare;
  • 3 ingineri drumuri;
  • 2 tehnicieni;
  • 1 post secretar-dactilograf.

ART. 4. Se aprobă înfiinţarea unui post de secretar-dactilograf în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală.

ART. 5. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU