Hotărârea nr. 129/1996

ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNUI FOND DE PROTOCOL

H O T Ã R Â R E A    NR. 129

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 16.292/1996 al Serviciului Protocol, prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 2.502.000 lei, în vederea creării unui fond de protocol pentru reprezentarea municipiului Braşov de către participanţii braşoveni, în perioada 22 iunie - 24 august 1996, la o bursă în oraşul Musashino - Japonia;

În temeiul art. 21, litera "e", "p", art. 29 şi 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.502.000 lei, ca fond de protocol, conform devizului estimativ din lista anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Direcţia Economică şi Serviciul Protocol vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU

                                                                                                                                                                          ANEXÃ

                                                                                                                                                              la H.C.L. nr. 129/1996

DEVIZ ESTIMATIV AL MATERIALELOR NECESARE

  1. Costume populare româneşti  3 piese                         1.140.000 lei
  2. Casetă video Castelul Bran                                                  34.000 lei
  3. Casetă video Casa Poporului                                              34.000 lei
  4. Casetă video de prezentare a României                           56.000 lei
  5. Casetă video Delta Dunării                                                  34.000 lei
  6. Casetă video cu tradiţii şi obieceiuri româneşti               34.000 lei
  7. Diapozitive                                                                             150.000 lei
  8. Vederi                                                                                        15.000 lei
  9. Harta României                                                                      15.000 lei
  10. Diferite obiecte tradiţionale româneşti (obiecte de    1.000.000 lei

             ceramică, ştergare, obiecte artizanale, obiecte de

             protocol specifice judeţului şi oraşului Braşov)


             TOTAL                                                                                  2.502.000 lei