Hotărârea nr. 127/1996

APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "MODERNIZAREA RETELEI DE CABLURI ELECTRICE SUBTERANE CURENT PENTRU TROLEIBUZE"

H O T Ã R Â R E A    NR. 127

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 16.116/1996 al Serviciului Tehnic-Investiţii, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare reţele cabluri electrice subterane curent continuu, pentru alimentare troleibuze în municipiul Braşov - etapa a II-a";

În temeiul art. 21, literele "l", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate privind "Modernizarea reţelei de cabluri electrice subterane curent continuu pentru alimentare troleibuze în municipiul Braşov" - ce face obiectul documentaţiei nr. 30.204/1994, întocmită de S.C. PROIECT S.A. BRAŞOV.

ART. 2. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU