Hotărârea nr. 126/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DATORATA DE SC BEIG SRL

H O T Ã R Â R E A    NR. 126

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 10.848/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a sumei de 792.000 lei, datorată de S.C. BEIG S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 792.000 lei, reprezentând taxa de ocupare a domeniului public, datorată de S.C. BEIG S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Zorilor nr. 9, bl. D5, sc. A, ap. 37.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în 6 rate lunare egale, începând cu data de 1 iunie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU