Hotărârea nr. 125/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DATORATA DE SC NILAR SRL

H O T Ã R Â R E A    NR. 125

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 9.802/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a sumei de 3.066.000 lei, datorată de S.C. NILAC S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 3.066.000 lei, reprezentând taxa de ocupare a domeniului public, datorată de S.C. NILAC S.R.L., cu sediul în Braşov, Calea Bucureşti nr. 98, sc. B, ap. 6.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în 12 rate lunare egale, începând cu data de 1 iunie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU