Hotărârea nr. 122/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DATORATE DE CATRE SC NICOMEX SRL

H O T Ã R Â R E A    NR. 122

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 9.662/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a sumei de 4.069.000 lei, datorată de S.C. MICOMEX S.R.L.;

Având în vedere art. 65 din Legea nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 4.069.000 lei, reprezentând taxa de folosire a domeniului public datorată de S.C. MICOMEX S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 111.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în 12 rate lunare egale, începând cu data de 1 iunie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU