Hotărârea nr. 120/1996

ASOCIEREA INTRE MUN.BRASOV SI SC ALMA ROMANIA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 120

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 26.073/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune asocierea între municipiul Braşov şi S.C. "ALMA ROMÂNIA" S.A., în vederea amplasării de refugii de călători, fără spaţii comerciale, în staţiile R.A.T.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 88/1995;

În temeiul art. 21, litera "x", art. 29 şi 74 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă asocierea între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi S.C. "ALMA ROMÂNIA" S.A., pe o durată de 10 ani.

ART. 2. Obiectul asocierii îl constituie amplasarea în municipiul Braşov a 20 de refugii de călători (fără spaţii comerciale) pe amplasamentele prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din această hotărâre.

ART. 3. Se acceptă donaţia a 20 de refugii de călători în valoare de 6.000.000 lei/buc. , donaţie făcută de S.C. "ALMA ROMÂNIA" S.A. către Consiliul Local al Municipiului Braşov.

ART. 4. Se aprobă proiectul de contract de asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condiţiile avizării lui de către Direcţia Economică şi Serviciul Contencios al Consiliului Local.

ART. 5. Amplasarea refugiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, titular al autorizaţiei de construcţie fiind Consiliul Local al Municipiului Braşov.

ART. 6. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU

 

                                                                                                                                                                            ANEXA NR. 1

                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr. 120/1996

Listă anexă la contractul nr. .................... din .............................................

cuprinzând amplasamentele refugiilor din staţiile R.A.T. Braşov, încluzând 1 sau 2

 panouri publicitare luminoase tip "Racheta"

 1. Staţia autobuz nr. 20 pentru Poiana Braşov (intersecţia str. Şirul Livezii cu str. După Ziduri);
 2. Staţia "Hidromecanica" (B-dul 15 Noiembrie, sens de mers spre centru);
 3. Staţia "Hidromecanica" (B-dul 15 Noiembrie, sens de mers spre Bucureşti);
 4. Staţia "Liceul A. Şaguna" (str. Prundului, sens de mers spre Poarta Schei);
 5. Staţia "Liceul dr. I. Meşotă" (b-dul M. Kogălniceanu, sens de mers spre centru);
 6. Staţia "Mag. Dioda" (B-dul Victoriei, sens de mers spre Gara C.F.R.);
 7. Staţia "Centrul de calcul" (B-dul Victoriei, sens de mers spre centru);
 8. Staţia "Dacia" (B-dul Victoriei, sens de mers spre centru);
 9. Staţia "Gară" (B-dul Victoriei, sens de mers spre str. Aurel Vlaicu);
 10. Staţia "Onix" (B-dul Griviţei, sens de mers spre Bartolomeu);
 11. Staţia "Mag. Elvila" (str. 13 Decembrie, sens de mers spre centru);
 12. Staţia "Ceasul Rău" (str. 13 Decembrie, sens de mers spre centru);
 13. Staţia "Mag. Renault" (Calea Bucureşti, sens de mers spre Bucureşti);
 14. Staţia "Biserica Bartolomeu" (str. Lungă, sens de mers spre centru);
 15. Staţia "Comisariat" (str. Lungă, sens de mers spre Bartolomeu);
 16. Staţia "Carierei" (str. Lungă, sens de mers spre centru);
 17. Staţia "Operetei" (str. Lungă, sens de mers spre Bartolomeu);
 18. Staţia "Service TEHNOTON" (B-dul Gării, sens de mers spre Gara C.F.R.);
 19. Staţia "Onix" (str. 13 Decembrie, sens de mers spre Tractorul);
 20. Staţia "Berzei" (Calea Bucureşti, sens de mers spre Bucureşti).

 

                                                                                                                                                                   ANEXA NR. 2

                                                                                                                                                            la H.C.L. nr. 120/1996

CONTRACT DE ASOCIERE  

Nr. ...................................../..............................................

C A P I T O L U L     I

Părţile contractante

Consiliul Local al Municipiului Braşov, având sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, având contul nr. 21.05.1.20.43.842.06 deschis la B.N.R. - TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV, prin reprezentanţii săi legali: domnul Adrian Moruzi, în calitate de primar şi prin domnul Vladimir Puiu, în calitate de secretar al Consiliului Local al Municipiului Braşov, denumit în cele ce urmează: LOCATOR

şi

S.C. "ALMA-ROMÂNIA" S.A., având sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 1, et. 6, ap. 47, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti cu nr. J40/1820/94, având contul nr. 4104085231063 la Banca "DACIA FELIX", Sucursala Municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi legali: domnul Iannis Buras, în calitate de director general şi domnul Bogdan Tănăsescu, în calitate de director media, denumit în cele ce urmează: LOCATAR.

C A P I T O L U L     II

Dispoziţii generale

ART. 1. Asociaţia creată prin prezentul contract are ca temei legal art. 21, literele "m" şi "x" din Legea nr. 69/1991 şi a fost creată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. ........................../..................................

C A P I T O L U L    III

Durata contractului

ART. 2. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 1 martie 1996, până la data de 1 martie 2006.

ART. 3. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor prin act adiţional.

C A P I T O L U L    IV

Obiectul contractului

ART. 4. Asocierea dintre părţile contractante are ca obiect amenajarea şi exploatarea în comun a 20 (douăzeci) refugii de călători, în staţiile R.A.T., dotate fiecare cu câte două panouri publicitare luminoase, tip "RACHETA", panouri ce sunt proprietatea LOCATARULUI, pe baza unei documentaţii avizate de către LOCATOR.

ART. 5. Amplasamentele acestor refugii de călători sunt specificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul contract.

C A P I T O L U L    V

Contribuţia fiecărei părţi la realizarea obiectelor contractului

ART. 6. LOCATORUL, pentru realizarea obiectului contractului, contribuie cu:

 • terenurile situate în municipiul Braşov, la adresele specificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul contract, identificate prin planurile de situaţie (anexate la prezentul contract);
 • suportarea costului energiei electrice consumate pentru iluminarea respectivelor refugii de călători.

ART. 7. LOCATARUL, pentru realizarea obiectului contractului, contribuie cu edificarea celor 20 (douăzeci) de refugii de călători tip "ALMA" în staţiile R.A.T., dotate fiecare cu:

 • bancă metalică pentru călători;
 • suport şi harta municipiului Braşov, cu traseele mijloacelor de transport în comun;
 • un coş de gunoi;
 • două casete luminoase cu inscripţionarea numelui staţiei şi a numerelor liniilor mijloacelor de transport în comun, fiecare refugiu având ataşate câte 2 (două) panouri publicitare luminoase tip "RACHETA".

C A P I T O L U L    VI

Obligaţiile părţilor contractante

În vederea realizării scopului propus prin asociere, părţile au următoarele obligaţii:

a) LOCATORUL

 1. Să asigure în regim de urgenţă avizarea documentaţiei tehnice şi eliberarea avizelor şi autorizaţiilor necesare instalării şi exploatării respectivelor refugii tip "ALMA", pe amplasamentele ce fac obiectul prezentului contract;
 2. Să acorde asistenţă şi sprijin pentru eliberarea amplasamentelor respective;
 3. Să acorde asistenţă şi sprijin pentru obţinerea unor avize speciale;
 4. Să anunţe LOCATARUL pentru orice sesizare referitoare la deteriorarea panourilor publicitare luminoase sau întreruperi, defecţiuni ale reţelei de iluminat public stradal (la care se racordează respectivele panouri) şi să acorde asistenţă şi sprijin pentru remedierea respectivelor întreruperi/defecţiuni.
 5. Să asigure în permanenţă o bună vizibilitate asupra suprafeţelor de expunere ale panourilor publicitare instalat în respectivele refugii tip "ALMA", ce fac obiectul prezentului contract şi să acţioneze în limitele legislaţiei în vigoare, împotriva obstrucţionării exploatării în bune condiţii a respectivelor panouri publicitare.

b) LOCATARUL

 1. Să întocmească documentaţia tehnică privind amplasarea refugiilor tip "ALMA" şi să obţină toate avizele necesare pentru autorizarea construcţiei (instalării şi iluminării acestora);
 2. Să asigure confecţionarea, montarea, întreţinerea şi repararea refugiilor tip "ALMA", pe cheltuiala sa.
 3. Să oferteze, să trateze şi să încheie contracte de publicitate, în baza cărora să presteze servicii publicitare către diverşi clienţi, având ca obiect suprafaţa de expunere a panourilor publicitare luminoase tip "RACHETA", ataşate respectivelor refugii tip "ALMA".
 4. Să vireze în contul LOCATORULUI plata "TAXEI PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMÃ", de 10 % din valoarea contractelor încheiate de LOCATAR cu beneficiarii reclamei efectuate prin intermediul respectivelor panouri publicitare, conform Legii nr. 27/1994, art. 30, litera "a", art. 39 şi art. 41 (LOCATARUL fiind contribuabil care efectuează reclamă şi publicitate, în baza unui contract încheiat în acest sens). Se convine un nivel minim garantat pentru valoarea acestei "TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMÃ" de 15$/panou tip "RACHETA"/lună, care se aplică imediat după data instalării, iluminării şi afişării cu reclamă, a panourilor publicitare ataşate respectivelor refugii. Plata se va efectua în LEI, la cursul de echivalare LEU/DOLAR stabilit de către Banca Naţională a României pentru ziua plăţii.
 5. Să doneze LOCATORULUI respectivele 20 (douăzeci) refugii tip "ALMA" pentru călători, cu toate înzestrările acestora, specificate mai sus, mai puţin panourile publicitare luminoase tip "RACHETA", care rămân proprietatea LOCATARULUI. Donarea acestor construcţii se va realiza imediat după instalarea şi iluminarea acestora. Valoarea acestor refugii tip "ALMA" pentru călători este de 120.000.000 lei (6.000.000 lei/refugiu tip "ALMA"), exclusiv valoarea instalării şi a întreţinerii acestora.
 6. Să folosească terenul aferent respectivelor refugii pentru călători numai în scopul declarat.

C A P I T O L U L    VII

Clauze speciale

 1. Obietivul  menţionat mai sus se va edifica în conformitate cu  prevederile Legii nr. 50/1991, în termen de maxim 6 (şase) luni de la data eliberării autorizaţiei de construire pentru instalare şi a autorizaţiei de construire pentru branşarea electrică a respectivelor construcţii.
 2. Lucrările de amenajare a zonei adiacente se vor executa pe bază de proiect avizat de comisia de arhitectură din cadrul Consiliului Local Braşov.
 3. În cazul nefuncţionării sistemului de iluminat al unor întreruperi/defecţiuni ale reţelei de iluminat public stradal (la care se racordează aceste panouri), LOCATARUL nu va achita valoarea aferentă exploatării respectivelor panouri, în cazul în care aceste defecţiuni nu vor fi remediate (de către administratorul reţelei de iluminat public stradal) în termen de 48 ore de la data apariţiei lor, deoarece LOCATARUL nu percepe contravaloarea serviciilor publicitare din partea clienţilor săi, în cazul neiluminării respectivelor panouri publicitare.
 4. Amplasamentele panourilor publicitare luminoase tip "RACHETA", ataşate refugiilor tip "ALMA" ce fac obiectul prezentului contract nu pot fi înstrăinate şi nu pot face obiectul unor contracte de concesionare, locaţii de gestiune, asociere sau oricăror alte relaţii contractuale între LOCATAR şi terţi, cu excepţia contractelor de publicitate (afişarea şi întreţinerea unor reclame de suprafeţele de expunere ale respectivelor panouri publicitare luminoase - proprietatea LOCATARULUI, în schimbul unei chirii).

C A P I T O L U L    VIII

Răspunderea contractuală

 1. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte pîrţi penalităţi şi daune. Daunele se datorează numai în măsura în care prejudiciul nu a fost acoperit prin plata penalităţilor. Penalităţile pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către LOCATAR sau pentru executarea necorespunzătoare a acestor oblgiaţii, sunt de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere.
 2. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin, conform prevederilor contractuale. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului şi care împiedică părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile contractuale.
 3. Modificarea prezentului contract se face în limitele legislaţiei române, cu acordul ambelor părţi, prin acte adiţionale ce vor face parte integrantă din prezentul contract.

C A P I T O L U L    IX

Litigii; Rezilierea contractului

 1. Litigiile de orice fel ce decurg din neexecutarea totală sau parţială a prezentului contract sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun din România sau arbitrajului Comisiei de Comerţ şi Industrie.
 2. Prezentul contract îşi încetează aplicabilitatea în cazurile următoare:
 • hotărârea comună a celor doi asociaţi;
 • lichidarea societăţii comerciale asociată (faliment, divizare, fuziune etc.);
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;
 • constatării unor deteriorări majore şi sistematice a panourilor publicitare instalate;
 • in situaţia întârzierii plăţii obligaţiilor asumate de către LOCATAR în prezentul contract, cu mai mult de 60 zile calendaristice.

Rezilierea contractului îşi va produce efectele de drept în termen de 30 de zile calendaristice, de la notificarea părţii în culpă asupra intenţiei de reziliere, dacă în acest termen partea în culpă nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

În termen de 30 zile calendaristice de la data rezilierii contractului, LOCATARUL se obligă să predea LOCATORULUI, cu proces-verbal de recepţie, amplasamentele respectivelor panouri publicitare, în starea lor iniţială.

Prezentul contract intră în vigoare la data de ...........................................

Prezentul contract conţine 6 (şase) pagini şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.