Hotărârea nr. 12/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXELOR DE TIMBRU IN VALORE DE 459.080 LEI DATORATE DE DATCU VASILE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 12

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 44.571/1996 al Serviciului Buget-Contabilitate, prin care se propune eşalonarea la plată a taxelor de timbru datorate de cetăţeanul Datcu Vasile din Braşov, str. Dealul Spirii nr. 7 B;

Având în vedere prevederile cap. III, pct. 1, litera "b" din Ordinul M.F. nr. 1.362/1993;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a taxelor de timbru în valoare de 459.080 lei, datorate de cetăţeanul DATCU VASILE, domiciliat în Braşov, str. Dealul Spirei nr. 7 B.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în şase rate egale, începând cu luna ianuarie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER