Hotărârea nr. 118/1996

INCREDINTAREA DIRECTA CATRE SC COMPREST SA A URMATOARELOR ACTIVITATI: INTRETINERE SEMAFOARE, MARCAJE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 118

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 12.196/1996 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune încredinţarea directă a unor lucrări de utilitate publică către S.C. "COMPREST" S.A., care dispune de personal specializat şi o bază de materiale adecvată desfăşurării acestor activităţi;

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993;

În temeiul art. 21, litera "l", art. 29 şi 77din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă către S.C. "COMPREST" S.A. Braşov a următoarelor activităţi:

a) întreţinerea şi repararea semafoarelor şi indicatoarelor de circulaţie;

b) întreţinerea ceasurilor;

c) realizarea marcajelor rutiere.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU