Hotărârea nr. 117/1996

APROBARE PUD STATIE DE BENZINA CALEA BUCURESTI BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 117

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 12.276/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui P.U.D. privind edificarea unei staţii de benzină şi spaţii comerciale la intersecţia străzilor Calea Bucureşti cu B-dul Saturn;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, literele "g", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă P.U.D. - "Staţie de benzină şi spaţii comerciale, Calea Bucureşti - Braşov", întocmit de S.C. "L'IMAGE" S.R.L. Braşov.

ART. 2. Serviciul de Amenajare a Teritoriului împreună cu proiectantul vor reanaliza accesul la staţia de benzină, în sensul asigurării acestuia din ambele sensuri ale str. Saturn.

ART. 3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU